Privacy verklaring

Waarom is een privacyverklaring nodig? 

ILVO hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Het ILVO heeft voor het uitvoeren van zijn kerntaken soms een aantal persoonsgegevens nodig. In dat geval worden de verkregen gegevens behandeld in overeenstemming met de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Welke gegevens worden voor RayScan gebruikt?  

  • De data die door de gebruiker ingevuld wordt, zal bewaard worden (onder zijn/haar account die gelinkt is aan zijn/haar email-adres), opdat het nadien mogelijk zou zijn om de gebruiker in de tijd op te volgen. Dit is noodzakelijk voor de goede werking van de aangeboden dienst. 
  • De data wordt door het ILVO op een automatische manier verwerkt en het rapport wordt automatisch doorgestuurd naar het ingevulde email-adres. 
  • De data wordt ter beschikking gesteld aan Earthlab en hiervoor is een verwerkersovereenkomst opgesteld. 
  • Als de data wordt gebruikt voor onderzoek binnen het ILVO, dan zal enkel geanonimiseerde data ter beschikking worden gesteld aan de onderzoeker. 
  • Er zal op regelmatige basis gevraagd worden aan de gebruiker om genomen foto’s te uploaden naar RayScan. Zo kunnen deze gegevens verder gebruikt worden om het machine learning model van de applicatie verder te verbeteren.   

Welke zijn onze opdrachten? 

ILVO heeft tot hoofdtaak het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw, visserij en voedselproductie in economisch, ecologische, sociaal en maatschappelijk perspectief. Een uitgebreid overzicht van onze opdrachten kan je vinden op de website bij ‘Over ILVO’

Persoonsgegevens worden verwerkt door het Instituut voor Landbouw –en Visserijonderzoek (ILVO) met centrale diensten gevestigd te 9820 Merelbeke, Burgemeester Van Gansberghelaan 92bus 1 en dit voor het beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening. Voor dit onderzoek op basis van persoonsgegevens maakt ILVO gebruik van volgende bronnen: 

  • Persoonsgegevens welke door ILVO zelf verzameld worden (bv. foto’s en e-mail adressen na uploaden naar RayScan). 

Wat is onze Rechtsgrond? 

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005. Het ILVO behoort als wetenschappelijke instelling tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. Artikel 2 van het oprichtingsbesluit bepaalt de missie van het ILVO: “Het uitvoeren en coördineren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief. Steunend op wetenschappelijke disciplines, zal het ILVO daarvoor de kennis opbouwen die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid. Het ILVO zal het beleid, de sectoren en de maatschappij daarover regelmatig informeren.” 

Artikel 3 § 1, van het oprichtingsbesluit bepaalt de taken van ILVO

1° het conceptualiseren, initiëren en uitvoeren van multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en het verwerven van wetenschappelijke kennis, afhankelijk van beleidsbehoeften en -vragen alsook het onderhouden van de nodige contacten hiervoor met de overheid, de sector en de maatschappij; 

2° het vertalen van de verworven inzichten naar het beleid; 

3° het aanbieden van dienstverlening, op basis van de wetenschappelijke expertise, of het meewerken met andere instanties voor basisonderzoek, toegepast onderzoek of demonstratieonderzoek, voor zover die onderzoeken passen in het beleid van de overheid; 

4° het aanbieden van diensten en producten aan de overheid en de derden voor zover dat past binnen de missie en de beheersovereenkomst; 

5° het meewerken aan de vorming en de opleiding van organisaties die aan voorlichting en ontwikkeling doen, in het bijzonder de Vlaamse overheidsdiensten; 

6° het opbouwen van kennis en de verspreiding ervan, onder meer door middel van wetenschappelijke publicaties, onderzoeksrapportering en voordrachten en het aanreiken van de nodige documentatie voor de overheid, de sector en de maatschappij; 

7° het toekennen van doctoraatsbeurzen; 

8° het verlenen van wetenschappelijke medewerking aan internationale, federale en gewestelijke initiatieven om de overheden in staat te stellen hun engagementen en verplichtingen in dat verband na te komen; 

9° het meewerken aan het opstellen van offertes voor onderzoek door derden; 

10° het verwerven en beheren van kapitaal, personeel, roerende en onroerende goederen die aangewend kunnen worden voor de verwezenlijking van de missie en de taken, vermeld in dit besluit. 

De rechtsgrond op basis waarvan ILVO persoonsgegevens verwerkt zijn: 

  • De toestemming van u 

Persoonsgegevens in het kader van onderzoek worden altijd geanonimiseerd voor verwerking en rapportering. 

Uit welke bronnen halen we uw persoonsgegevens? 

We gebruiken enkel de gegevens die u ons zelf heeft bezorgd. 

Daarnaast ontvangen we ook persoonsgegevens van andere overheidsdiensten (bv. contactgegevens landbouwers van het departement Landbouw en Visserij voor het versturen van enquêtes of om landbouwers te contacteren om medewerking te vragen aan interviews, focusgroepen en onderzoek op praktijk- / demonstratiebedrijven, landbouwgegevens van Statbel, …). We beschikken daarvoor over de nodige machtigingen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (VTC) en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL). 
Een overzicht van de verleende machtigingen met de categorieën van persoonsgegevens vindt u hier (link naar webpagina waar alle machtigingen opgelijst worden met link naar de besluiten van de VTC). 

De verkregen persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. De persoonsgegevens verkregen in het kader van onderzoek worden tot 5 jaar na afsluitdatum van het onderzoek bewaard (of langer (totdat de wettelijke bewaarplicht is verstreken) indien dit wettelijk zou vereist zijn) en na afloop vernietigd. Indien van toepassing, wanneer u daarvoor uw toestemming geeft of indien we daarvoor gemachtigd zijn door de VTC of het CBPL, worden de persoonsgegevens bewaard voor eventuele vervolgonderzoeken. 

Wanneer uw verkregen gegevens vernietigd zullen worden terwijl u verwacht dat u uw gegevens na die periode nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen, kunnen wij u hiervan een afschrift bezorgen. 

Aan wie geven we uw gegevens door? 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Soms is het ILVO ook verplicht om gegevens over u door te geven. Wij zullen dit alleen doen wanneer we dit op grond van een wettelijk voorschrift verplicht zijn, op uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten, wanneer u hiertoe toestemming heeft gegeven of wanneer het doorgeven van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Indien persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van onze opdracht gedeeld worden met derden verwijzen wij naar hun privacybeleid. 

Om het machine learning model verder te trainen zullen gegevens worden uitgewisseld met Earthlab (https://www.earthlab.lu/). Hiervoor is een verwerkersovereenkomst opgesteld.  

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd? 

ILVO treft voldoende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen zijn passend rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging. 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens? 

U kan de gegevens waarover we beschikken op elk moment inkijken. Wanneer bepaalde gegevens niet correct blijken te zijn, kan u ze laten corrigeren. De foutieve gegevens zullen worden geschrapt. 

Wanneer u oordeelt dat we uw gegevens ten onrechte verwerken, kan u een klacht indienen bij de toezichthouder (doorklikbaar naar VTC: http://vtc.corve.be/), en ons verzoeken om de gegevens te wissen of om ze te bewaren maar niet verder te gebruiken. 

U hebt het recht een gemotiveerd bezwaar (link naar contact-formulier voor klachten) in te dienen tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Als u bezwaar wilt indienen, moet u de concrete reden toelichten. Na toelichting van een concrete reden wordt dit door ons behandeld. 

Bij betwisting of bezwaar kan u uw verwerking van gegevens (tijdelijk) stopzetten. 

Bij wie kunt u terecht voor meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de ILVO functionaris voor gegevensbescherming

Bart Ampe 
T +32 9 272 26 56 
privacy@ilvo.vlaanderen.be 

De verwerkingsverantwoordelijke is: 

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) 
Burgemeester Van Gansberghelaan 92 bus 1, 9820 Merelbeke  
T +32 9 272 25 00 
ilvo@ilvo.vlaanderen.be